Tønder City Hall

RAD_2_post

 

Last spring we made the visualization for BCNCPH studio of the competition entry for a new extension of the City Hall of Tønder in the southern part of Denmark.  It is a proposal that creates a singular volume that clearly respects the existing building and expresses identity through materials and textures. We hope you enjoy the images!

La pasada primavera vàrem realitzar la visualització per a BCNCPH studio en el concurs per a l’ampliació de l’ajuntament de la ciutat de Tønder, situada al sud de Dinamarca. La proposta crea un volum singular que respecta l’edifici existent, alhora que expressa la seva personalitat mitjançant els materials i les textures. Esperem que us agradain les imatges!

Introduction to 3D Workshop

llotja

 

It has been a pleasure to host the 3D workshop at The Llotja Advanced School of Art and Design. Thanks to all the students who put a lot of enthusiasm in learning all the concepts of the 3D world.

Ha estat un plaer impartir el workshop d’introducció al 3D a L’Escola Superior de Disseny i Arts Llotja. Gràcies a tots els alumnes per l’entusiasme que han posat en aprendre tots els conceptes de l’entorn 3D.

Rescue Ladder Competition

esc_post

 

It was very exciting to work on the images of the BCNCPH Studio proposal for the design competition  ‘A New Rescue Ladder for the Ports of Denmark’ held by Trygfonden in cooperation with the Danish Architectural Organisation. The proposal got good critiques from the jury, but it was not amongst the awarded. We cross fingers for next time!

Ha estat molt interessant treballar en les imatges de la proposta que BCNCPH Studio ha presentat al concurs ‘A New Rescue Ladder for the Ports of Denmark’ organitzat per Trygfonden en col·laboració amb la Organització d’Arquitectura Danesa. La proposta ha rebut bones crítiques per part del jurat, però no ha estat premiada. Creuem els dits per la propera vegada!

Ha sido muy interesante trabajar en las imágenes de la propuesta que BCNCPH Studio ha presentado para el concurso ‘A New Rescue Ladder for the Ports of Denmark’ organizado por Trygfonden en colaboración con la Organización de Arquitectura Danesa. La propuesta recibió buenas críticas por parte del jurado, pero no ha estado premiada. Cruzamos los dedos para la próxima vez!

Find us on Facebook

Facebook

 

From now on you can find us on facebook to keep updated with the latest news of Anna Mañosa / Architecture Media

Des d’ara podeu trobar-nos a facebook per estar al corrent de totes les novetats d’ Anna Mañosa / Architecture Media

Desde ahora podéis encontrarnos en facebook para estar al día de todas las novedades de Anna Mañosa / Architecture Media

 

Llotja Workshop Image

Labstore LR

 

Last week I had the pleasure to teach 3D and posproduction to the Undergraduate Program of Interior Design at The Llotja Advanced School of Art and Design. This is the image that was created to understand and analyze all the concepts of 3D and postproduction.

La semana pasada tuve el placer de dar clase de 3D y postproducción a los estudiantes del Grado en Diseño de Interiores de La Escuela Superior de Diseño y de Artes Llotja. Ésta es la imagen que fue creada para entender y analizar todos los conceptos del 3D y la postproducción.

3D workshop at Llotja

llotja

 

It has been a pleasure to teach the students of  the Undergraduate Program of Interior Design at The Llotja Advanced School of Art and Design. The workshop went through the whole process of creating an interior scene, from modelling, lighting, texture, render settings to advanced postproduction. Thanks to all the students who put a lot of interest in learning all the concepts of creating great architectural visualization. Shortly we will post the image that has been developed for the workshop.

Ha sido un placer dar clases a los estudiantes de Grado en Diseño de Interiores de La Escuela Superior de Diseño y de Artes Llotja. El workshop se centró en el proceso de creación de una escena de interior, desde el modelado, iluminación, texturización, parámetros de render y postproducción avanzada. Gracias a todos los estudiantes que han puesto mucho interés para aprender todos los conceptos para crear visualización arquitectónica de gran calidad. En breve os mostraremos la imagen que ha sido desarrollada para el workshop.

 

Hello everybody!

Logo

 

A big welcome to our brand new site, we hope you like it. In this new phase we will show you more projects and news of the studio, as well as posts about architectural visualization, VFX and postproduction. Please tune in for future news. Hope to see you soon!

Bienvenidos a nuestra nueva web, esperamos que os guste. En esta nueva etapa esperamos mostraros más proyectos y noticias sobre el estudio, así como posts sobre visualización arquitectónica, efectos visuales y postproducción. Esperamos volver a veros pronto!